Flora Tatr i Sudetów. Roślinność górska. Rezerwaty przyrody Sudetów.
Ziemia Oleśnicka

ZIEMIA OLEŚNICKA

1


  • ROŚLINNOŚĆ (w przygotowaniu)
  • OBSZARY CHRONIONE (w przygotowaniu)

 


Powiat oleśnicki, obejmujący tereny dawnego Księstwa Oleśnickiego rozciąga, z zachodu na wschód pomiędzy Wrocławiem a Sycowem, oraz z północy na południe pomiędzy Doliną Baryczy a Pradoliną Wrocławska. W skład powiatu wchodzi kilka mezoregionów:

  • Równina Oleśnica, obejmująca połowę terytorium, głównie na południu i w centrum powiatu.
  • Wzgórza Twardogórskie, wchodzące w skład Wału Trzebnickiego, obejmują północne tereny
  • Wzgórza Ostrzeszowskie, będące także elementem Wału Trzebnickiego, znajdują się w północno-wschodnim fragmencie omawianego terenu. 
  • Kotlina Milicka, obejmująca tylko północne skrawki powiatu.

Jest to teren sklasyfikowany pod względem geologicznym do monokliny śląsko-krakowskiej i monokliny przedsudeckiej. Podłoże składa się głównie z plejstoceńskich i holoceńskich iłów, żwirów, piasków, glin oraz lessów. Część środkowa powiatu pokryta jest sandrowym osadami.

Większość strumieni i rzeczek znajduje się w zlewni rzeki Widawy, do której uchodzą większe cieki wodne powiatu jak Topór, Dobra i Oleśnica. Nad nimi znajdują się liczne tereny leśny składające się głównie z grądów i kwaśnych lasów dębowych na południu oraz mieszanych borów sosnowych na północy (z domieszką dębów, buków i brzóz).

Ziemia Oleśnicka charakteryzuje się dobrze rozwiniętym rolnictwem, szczególnie w środkowej i południowej części, dzięki żyznym glebom, łagodnemu klimatowi oraz stosunkowo płaskiej powierzchni. Szczególnie ta ostatnia cecha jest charakterystyczna dla obszarów o intensywnym rolnictwie. Z tego powodu, wzgórza na północy zostały słabo zagospodarowane agrarnie i porasta je duże kompleksy leśne, które jednak nie zostały w większości objęte żadnymi formami ochrony

Do początków XXI wieku powiat oleśnicki był objęty ochroną w bardzo niewielkim stopniu. Powstały tutaj dwa, bardzo małe rezerwaty przyrody: Gola i Torfowisko koło Grabowa, Wyspa na rzece Widawie będąca Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym, dwa użytki ekologiczne (Storczyk, Łąki w Dziadowej Kłodzie) oraz Park Krajobrazowy Doliny Baryczy, obejmujący mały skrawek na północno-zachodniej krawędzi powiatu. Dopiero wstąpienie Polski do Unii Europejskiej zaowocowało powstaniem sieci obszarów Natura 2000, rozsianym po całym terenie. Wyróżnić możemy tutaj: Dolina Oleśnicy i potoku Boguszyckiego, Leśne Stawki koło Goszcza, Lasy Grędzińskie oraz Ostoja nad Baryczą.

mapa

Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.