Flora Tatr i Sudetów. Roślinność górska. Rezerwaty przyrody Sudetów.
Niecka Nidziańska

Niecka Nidziańska

Niecka

Jest to jeden z makroregionów wchodzący w skład Wyżyny Małopolskiej, leżący w południowo-środkowej części kraju pomiędzy Wisłą, Wyżyną Krakowsko-Częstochowską i Wyżyną Kielecką.

Składa się z kilku pomniejszych obszarów, z czego najważniejsze to:

  •     Dolina Nidy

  •     Garb Pińczowski

  •     Garb Wodzisławski

  •     Niecka Połaniecka

  •     Niecka Solecka

  •     Płaskowyż Jędrzejowski

  •     Płaskowyż Proszowicki

  •     Wyżyna Miechowska

Kukawka

Rez. Wały

Kalina-Lisiniec

Kalina-Lisiniec

Dzięki specyficznej budowie  geologicznej Niecka Nidziańska charakteryzuje się bardzo dużym bogactwem florystycznym, wiele roślin w skali kraju występuje tylko tutaj lub posiada tu największe populacje. Większą część obszaru pokrywają osady mezozoiczne i permskie składające się z margli i wapieni tworzące podłoże zbudowane z wapienia jurajskiego, lessów, torfów, gleb mułowo-torfowych, piasków, glin i osadów kredowych. Wszystko to sprawia, że tutejsze gleby są jednymi z bardziej wartościowych dla świata roślinnego.

Niestety znaczna część obszaru Niecki Nidziańskiej jest silnie zurbanizowana, większość terenów została zmieniona na tereny rolnicze (pola, pastwiska), górnicze (liczne kamieniołomy) lub pod tereny miejskie. Ostałe tereny zielone objęto licznymi formami ochrony głównie w formie rezerwatów i obszarów Natura 2000. Obejmują one najcenniejsze tereny takie jak ciepłolubne murawy kserotermiczne głównie na Wyżynie Miechowskiej i Garbie Pińczowskim, ciepłolubne buczyny storczykowe i niewielkie obszary leśne, które zwłaszcza w zachodniej i południowej części Niecki zostały w większości wycięte pod pola uprawne. Najsilniej przekształconymi obszarami są tereny Wyżyny Miechowskiej, gdzie większość połaci zmieniono w pola uprawne, pozostawiając niewielkie skrawki. Najcenniejsze z nich objęto ochroną (m.in. rezerwat Opalonki, Sterczów-Ścianka, Kwiatówka, Biała Góra).

W centrum Niecki Nidziańskiej przepływa rzeka Nida,, która wraz z innymi licznymi ciekami wodnymi tworzy liczne ekosystemy, z żyznymi glebami aluwialnymi (głównie mady, muły i pyły). Gleby te powstały na wskutek erozji. Spływająca woda zmyła materiał glebowy ze zboczy wzgórz w dół do nieckowatych zagłębień w dolinach. Tak powstały gleby brunatne i bielicowe. Porasta je liczna roślinność bagienna i wodna, w niektórych obszarach tworząc torfowiska z równie cennymi okazami flory (m.in. na rzece Kniejówka).

Do najcenniejszych okazów flory tego regionu należą m.in.

 

Sterczów

Rez. Sterczów-Ścianka

Pińczów

Garb Pińczowski

Występuj tutaj wiele rzadkich i cennych biotopów rozsianych po całym obszarze Niecki. Można wyróżnić liczne ciepłolubne murawy kserotermiczne z wieloma cennymi roślinami takimi jak storczyki, lny, miłek wiosenny. Są to zniekształcone i zubożałe formy stepów, wciąż jednak wysoce cenne w skali kraju. W Niecce Nidziańskiej znajdują się one na płytkich glebach wapiennych oraz rędzinach, w miejscach ciepłych, najczęściej na południowych lub wschodnich zboczach i stokach wzgórz. Charakteryzują się dość cienką warstwą podłoża, przez co ruń roślinna jest stosunkowo niska, ograniczona do niskich traw, wieloletnich bylin i skarlałych krzaczków. Murawy te są porozrzucane na całym obszarze Niecki, stanowiąc niewielkie wyspy pośród hektarów pól i pastwisk.

 

.

Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.