Flora Tatr i Sudetów. Roślinność górska. Rezerwaty przyrody Sudetów.
Ziemia Wołowska
ZIEMIA WOŁOWSKA

Irysy


Obszar obejmujący mniej więcej teren w obrębie powiatu wołowskiego, na prawobrzeżnym kolanie Odry na odcinku Chobielnia-Brzeg Dolny. W skład Ziemi Wołowskiej wchodzą makroregiony Wał Trzebnicki i Nizina Śląska a dokładniej Wzgórza Strupińskie (zachodnia część Wzgórz Trzebnickich), Wysoczyzna Rościsławska, prawobrzeżna część Obniżenia Ścinawskiego oraz północny odcinek Pradoliny Wrocławskiej.

Większa część terenu ma falisty charakter z niewielkimi wzniesieniami we wschodniej części oraz pradoliną odry, wyznaczającą południową i zachodnią część krainy. Pod względem geologicznym stanowi obszar monokliny przedsudeckiej o różnicowanym składzie, jaki charakteryzuje obszary pokryte osadami zlodowaceń, w przypadku południowej części (Wysoczyzna Rościsławska) były to zlodowacenia południowopolskie i środkowopolskie). Lodowce te naniosły głównie piaski, gliny, gliny zwięzłe z otoczakami, pyły i żwiry, wszystkie one akumulowały się tworząc kolejne warstwy.

Tereny doliny Odry zbudowane są kompleksu skał permskich i triasowych, pokrytych utworami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi. Do najważniejszych osadów należą szare piaski, mułowców z wkładkami węgla, lignitów oraz pospółków (minerały zbliżone budulcowo do piasków i żwirów).

Ze względu na żyzne gleby, łagodny klimat i stosunkowo płaski charakter, tereny te uległy silnej presji człowieka, który znaczną część przeznaczył na tereny rolnicze i pastwiskowe. Krajobraz rolniczy najbardziej dominuje w części południowej, północno-zachodniej oraz wokół dwóch głównych miejscowości powiatu, miasta powiatowego Wołowa i wsi gminnej Wińsko. Tereny leśne i łąkowe dominują głównie w części środkowo-zachodniej (Dolina Jezierzycy), środkowo-wschodniej oraz niewielkie kompleksy leśne rozmieszczone wokół Wińska i Pełczyna.

ziemia_wolowska.jpg 

Do najważniejszych obszarów przyrodniczych należy wymienić:

Wzgórza Strupińskie, będące zachodnim odgałęzieniem Wału Trzebnickiego. Leżą w większości w gminie Wińsko. Charakteryzują się łagodnymi wzniesieniami, pokrytymi lasem w północnej i środkowej części. Najwyższe (bezimienne) wzniesienie znajduje się na wschód od wsi Warzęgowo i sięga 187m n.p.m. Utworzono tutaj obszar Natura 2000 Wzgórza Warzęgowskie. Na ich terenie znajduje się liczna populacja rzadkiego w skali kraju kruszczyka sinego (Epipactis purpurata), którego najliczniejsze stanowisko liczyło 620 pędów (Pięknoś-Mirkowa 2006).

Park Krajobrazowy Doliny Jezierzycy. Znajduje się w środkowo-zachodniej części Ziemi Wołowskiej. Został utworzony 12 sierpnia 1994 roku i zajmuje teren o powierzchni 7 953 ha, obejmujący swym zasięgiem większość zlewni rzek Juszka, Jezierzyca, Niecieczna oraz Kanał Dębicki i Rów Stawowy. Na terenie parku znajdują się liczne i cenne tereny zarówno leśne jak i łąkowe. Do najważniejszych można zaliczyć łęg jesionowo-olszowy, kwaśną buczynę, łęg wiązowo-jesionowy, łąki ostrożeniowe, torfowiska, mszary oraz bardzo rzadki i cenny Ols porzeczkowy. Na terenie parku znajduje się rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy.

Rezerwaty społeczne PTTP pro Natura. Jest to sieć obszarów chronionych powołanych przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody. Stanowią one liczne tereny (głównie łąkowe, podmokłe, rzadziej leśne), które zostały  wykupione przez organizację a następnie przekształcone w rezerwaty. Wszystkie one znajdują się na terenie gminy Wińsko, w północno-wschodniej części. Głównym ich celem jest ochrona żerowisk i miejsc rozrodu ptaków (m.in. żurawia, zimorodka, bielika, czajki, błotniaka stawowego) oraz płazów (kumaki, rzekotka drzewna, żaby zielone, traszki), Do tej pory powołano dziesięć rezerwatów (Niezgoda, Ruskie Łąki, Polder, Kumaki, Długas, Pro Natura, Bielawka, Colin, Romkowe Bagno i Wierzbinka).

Dolina Odry. Obszar obejmujący liczne siedliska nadrzeczne, z których większość jest corocznie zalewana (najczęściej podczas wczesnowiosennych roztopów). Występuje tutaj szereg ginących lub cennych ekosystemów takich jak łęgi olchowe, łęgi wiązowe i jesionowe, olsy, łąki kośne, liczne młaki turzycowe, wilgotne łąki ostrożeniowe, torfowiska oraz mokradła. Wzdłuż doliny powołano szereg obszarów chronionych takich jak rezerwaty Odrzysko i Łęg Korea (ten drugi położony jest po lewej stronie rzeki, poza Ziemią Wołowską), obszary Natura 2000 (Łęgi Odrzańskie, Zagórzyckie Łąki, Dębiańskie Mokradła) a w planach jest powołanie kolejnych (Przychowskie Błonia i Przyborowski Meander).

1

Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.